dd command example usage.Polecenie dd przykłady użycia.

dd command is the utility to low-level copying bit by bit. Operates in such a way that copies the source bits  if = to the location of =. You can specify how many bytes will be copied.Polecenie dd to narzędzie do niskopoziomowego kopiowania bit po bicie. Działa w ten sposób, że kopiuje bit po bicie źródło if= do lokalizacji of=. Można określić ile bajtów ma być przekopiowanych.

Creating an ISO image of the partition;

dd if =/dev/hda1 of=/directory/partition1_image.iso

and restore the partition:

dd if =/directory/partition1_image.iso of =/dev/hda1

Execute dd if =/dev/hda1 will thrown the contents of a partition on stdout, so we can compress the image on the fly:

dd if = /dev/hda1 | gzip> /directory/partition1_image.gz

Restore compressed partition from image:

gzip -dcv partition1_image.gz | dd of=/dev/hda1

In this case dd retrieves data from standard input and writes down to the partition.

Backing up the MBR:

dd if =/dev/sda of =/directory/mbr_backup bs = 512 count = 1

Generate a file with random data 1GB:

dd if =/dev/urandom of=1gb.random bs=512 count=2097152

Creating a CD image

dd if=/dev/cdrom of =/directory/cd_image.iso

Tworzenie obrazu ISO partycji;

dd if=/dev/hda1 of=/katalog/obraz_partycji1.iso

i odtwarzanie partycji:

dd if=/katalog/obraz_partycji1.iso of=/dev/hda1

Wykonanie komendy dd if=/dev/hda1 spowoduje wyrzucenie zawartości partycji na standardowe wyjscie, zatem mozemy w locie skompresować obraz:

dd if=/dev/hda1 | gzip > /katalog/obraz_parycji1.gz

Przywracanie partycji ze skomresowanego obrazu:

gzip -dcv obraz_partycji1.gz |  dd of=/dev/hda1

w tym przypadku dd pobiera dane ze standardowego wejścia i zapisuję na partycji.

Tworzenie kopii MBR:

dd if=/dev/hda of=/katalog/mbr_backup bs=512 count=1

Generowanie pliku z losowymi danymi 1GB:

dd if=/dev/urandom of=1gb.random bs=512 count=2097152

Tworzenie obrazu płyty kompaktowej

dd if=/dev/cdrom of=/katalog/obraz_plyty.iso

Comments are closed.